Medezeggenschapsraad

Een van de manieren om mee te praten over beleidsmatige zaken op school is door zitting te nemen in de MR, de Medezeggenschapsraad. Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de MR.

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat voor het schooljaar 2018-2019 uit de volgende ouders en leerkrachten:

Oudergeleding:
Mw. Ineke van Kollenburg
Mw. Annika van der Plaat

Teamgeleding:
Mw. Annelies Joris
Mw. Danielle Reiniers

Adviserend lid:
Dhr. Rocco Blommers